SOSYAL VE ÇEVRESEL YATIRIM PROGRAMLARI (SEIP)

SOSYAL VE ÇEVRESEL YATIRIM PROGRAMLARI (SEIP)

1- Sosyal Bileşen için Örnek Projeler

 
Agro-turizm gibi turizm hizmetlerinin çeşitlendirilmesi yatırımlarının desteklenmesi
Okullar, kütüphaneler, spor alanları ve ortak sosyal alanlara ekipman destekleri
Kırsal alanda sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasının ve yaygınlaşmasının desteklenmesi
Mesleki eğitim merkezlerinin kapasitesinin artırılması
Sosyal sermaye yatırımlarının desteklenmesi
Tarımda çeşitliliğin, katma değerin ve verimliliğin artırılması
Yerel ve geleneksel ürünlerin üretiminin desteklenmesi

2-Çevre Bileşeni için Örnek Projeler

Doğal kaynakların, su ve toprağın sürdürülebilir yönetimi
Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanımı ve geliştirilmesi
Çevresel Altyapının Yönetimi ve Çevre Bilincinin Artırılması
Tıbbi ve aromatik (hoş kokulu) bitkilerin yetiştirilmesinin desteklenmesi ve ekonomik kullanımı
Biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin geliştirilmesi ve korunması

Başvuru Sayısı ve Hibenin Büyüklüğü
SEIP Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması Orta Ölçekli Hibeler kapsamında talep edilen hibe, proje teklifi için asgari 200.000 TL ve azami 1.500.000 TL arasında olabilir. Herhangi bir kurum veya kuruluş en fazla iki proje teklifi ile başvurabilir, ancak bunlardan yalnızca birisi için hibe almaya hak kazanabilir.
SEIP kapsamında talep edilen hibe miktarı, proje bütçesinin toplam uygun maliyetlerinin %95’i veya altında olmak zorundadır. Projenin kalan bütçesi (en az %5) Başvuru Sahibi tarafından eş finansman olarak sağlanmalıdır. 

Süre
Başlangıçta planlanan proje süresi en fazla 12 ay olmalıdır.  
Uygulama Yeri
Faaliyetlerin, TANAP Boru Hattı güzergâhı üzerindeki bir veya birden fazla ilde uygulanması gerekmektedir.  Bu çağrı kapsamındaki iller aşağıdaki gibidir: 
Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale.
Projelerin bu illerde kurulacak Proje ofislerinden yönetilmesi zorunludur. Proje faaliyetlerinin uygulanacağı yerlerde Proje ofisleri kurulmayacak ise, gerekçeleri açık olarak Hibe Başvuru Formunda belirtilmelidir. 

Hedef Gruplar
  Projenin asıl hedef grupları, boru hattı üzerindeki illerde ve özellikle hattın güzergâhı üzerindeki ilçelerde yaşayanlardır. 
Ayrıca, aşağıda tanımlanan dezavantajlı gruplara öncelik verilecektir:
•   Kadınlar: Ailenin tek gelir sağlayıcısı olan ve projedeki kamulaştırma nedeniyle geçim kaynaklarını kaybeden hanereisi kadın olan haneler;
•   Yoksullar: Asgari gelir düzeyinin altında kazancı olan ve projedeki kamulaştırma nedeniyle gelir kaybına veya azalmasına uğrayanlar;
•   Topraksız vatandaşlar: Kendine ait ekip biçtiği toprağı olmayan ancak başkalarının arazilerinden geçimini sürdürüp projedeki kamulaştırma sonrasında artık başkalarının topraklarında çalışma imkânını da kaybedenler;
•   Yaşlılar: Kamulaştırma nedeniyle toprağını, dolayısıyla geçim kaynağını kaybeden, yaşamlarını sürdürmekte zorlanan, genellikle okur-yazar olmayan, yalnız yaşayan; bu nedenle ilave sosyal destek ihtiyacı olan ileri yaştaki vatandaşlar;
•  Engelliler: Toprağını dolayısıyla geçim kaynağını kaybettikten sonra yaşamlarını sürdürmekte zorlanma ihtimali olan engelli vatandaşlar. 

Uygun Olmayan Projeler 
Aşağıda belirtilen proje türleri kabul edilmeyecektir.
·  Sadece veya büyük ölçüde; çalıştay, seminer, konferans ve kongrelere katılım için bireysel destekleri içeren projeler;
·  Sadece veya büyük ölçüde çalışmalar ya da eğitim kursları için kişisel bursları içeren projeler;
·  Sadece konferanslar, masa başı toplantıları, seminerler veya benzeri tek seferlik projeler. Bunlar, kapsamlı bir projenin bir parçasını oluşturması halinde finanse edilebilir.  Bu amaçla, bir konferans için hazırlık çalışmaları ve bildirilerin yayımlanması tek başlarına kapsamlı bir projeyi oluşturmazlar;
·  Devlet bütçesinden, diğer hibe sağlayıcılarından veya diğer fonlardan halen finanse edilen projeler (mevcut projenin tamamlayıcı özelliği bulunması veya yeni faaliyetler katıyor olması durumları hariç);
·  TANAP ile sözleşme imzalamadan önce başlayan faaliyetler;
·  Yalnızca akademik araştırma faaliyetlerini, fizibilite çalışmalarını içeren projeler (kapsamlı bir projenin parçası değilse);
·  Partizan niteliğinde veya siyasi partilerle ilgili projeler;
·  Siyasi partileri destekleyen projeler;
·  Mali destek faaliyetleri (örneğin kendi işyerini kuran kişilere ya da kuruluşlara, hibenin hibe olarak ya da kredi olarak verilmesi);
·  Yeni bina inşaatı veya yatırımı;
·  Sadece strateji geliştirilmesini, planları ya da benzeri dokümanları (Bölüm 5.1’de belirtilen tür koruma eylem planları ve yönetim planları hariç) içeren projeler;
·  Gıda, giysi temini gibi sosyal hizmet projeleri;
·  Proje yazımı, yapılabilirlik etüdü, proje tasarımı ve ÇED hazırlama gibi faaliyetler.
Projeler sadece bir faaliyete odaklanmamalıdır.  Organizasyon faaliyetleri, açık olarak tanımlanan amaçları, hedef grupları ve planlanan sonuçları ile tutarlı faaliyet göstererek, kendi-kendine yeten işlemler olmalıdır.
 
Uygun Maliyetler
Maliyetlerin uygunluğu için temel hususlar aşağıda özetlenmiştir:
·      Harcamalar proje uygulama süresi içinde yapılmalıdır;
·      Maliyetler, Proje bütçesinde belirtilmiş olmalıdır (Hibe Sözleşmesi Ek III);
·      Maliyetler Projeyi yürütmek için gerekli olmalıdır;
·      Maliyetler “iyi mali yönetim”, özellikle de “paranın değeri” ve “maliyet etkinliği” prensiplerine uygun olmalıdır;
·      Faydalanıcının ödeme talep ettiği faaliyetler, Proje Tanımında (Hibe Sözleşmesi Ek I) belirtilen faaliyetlerle örtüşmelidir;
·      Sözleşmede veya daha sonra kabul edilmiş değişiklerde bahsedilmeyen faaliyetlerden doğan tüm harcamalar uygun olmayan maliyet sayılır;
·      Tüm maliyetler gerçek maliyet olmalıdır, yani Faydalanıcı (ve eğer varsa ortakları) tarafından gerçekleştirilmiş olmalıdır;
·      Maliyetler, Faydalanıcının (ve eğer varsa ortakları) muhasebe kayıtlarında veya vergi belgelerinde kayıtlı olmalıdır. Ayrıca saptanabilir, doğrulanabilir ve destekleyici belgelerin asılları ile kanıtlanabilir olmalıdır;
·      Proje faaliyetleri ile ilgisi olmayan veya bildirilen faaliyetler dışındaki faaliyetlerden kaynaklanan harcamalar uygun olmayan maliyet olacaktır.
İhtiyat Payı
Bütçe, uygun maliyetler alt-toplamının %10’unu (bütçenin 6. kalemi) geçmeyecek şekilde İhtiyat Payı (bütçenin 7. kalemi) içerebilir.  Hibe sözleşmesinden kaynaklanan damga vergisi TANAP tarafından ödenerek bu kalemden düşülecektir. Ayrıca Faydalanıcı banka masraflarını bu kalemden ödeyebilir.
Uygun Olmayan Maliyetler
Aşağıdaki maliyetler uygun maliyet değildir:
·  Arazi ve bina satınalımı;
·  Cezalar, mali cezalar ve mahkeme giderleri;
·  İkinci el ekipman alımı;
·  Ayni katkılar;
·  Amortisman giderleri;
·  Borçlar ve borç yönetim giderleri;
·  Zarar ve gelecekteki borçlar için ayrılan karşılıklar;
·  Faiz ödemeleri;
·  Proje başlamadan önce yapılan harcamalar;
·  Başka bir hibe programı veya proje kapsamında karşılanan giderler;
·  Üçüncü taraflara verilen mali destekler;
·  657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlara ödenen ücretler. Ancak, bu kişi, Faydalanıcı veya Ortaklarının personeli ve proje için görevlendirilmiş ise, bu personelin ücreti eşfinansman olarak sayılabilir.  

Puanlama:

Değerlendirme kriterleri bölümlere ve alt bölümlere ayrılmıştır. Her alt bölüme, aşağıdaki esaslara göre 1 ile 5 arasında bir puan verilecektir.

İlave 2 (iki) puan alacak ilçeler:
Ardahan: Posof, Damal, Hanak, Merkez.
Kars: Susuz, Merkez, Selim, Sarıkamış.
Erzurum: Horasan, Köprüköy, Pasinler, Yakutiye, Aziziye, Aşkale.
Erzincan: Tercan, Çayırlı, Otlukbeli, Refahiye.
Bayburt: Demirözü.
Gümüşhane: Kelkit, Şiran.
Giresun: Çamoluk.
Sivas: Gölova, Akıncılar, İmranlı, Zara, Hafik, Merkez, Yıldızeli.
Yozgat: Akdağmadeni, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Merkez, Yerköy.
Kırşehir: Çiçekdağı, Akçakent.
Kırıkkale:
Keskin, Çelebi, Karakeçili.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN BİZİMLE İRTİBATA GEÇİNİZ:
info@lidyadanismanlik.com Tel : 03124189070